Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO ORZYC

⦁ Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Orzyc. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem, rzeka Orzyc zwana jest rzeką.
⦁ Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
⦁ Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Maków Mazowiecki.
⦁ Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
⦁ Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
⦁ Cele Stowarzyszenia to:
⦁ poprawa jakości/ czystości wody w rzece Orzyc i jej dopływów,
⦁ poprawa czystości otoczenia rzeki,
⦁ dbanie o ochronę środowiska i pozytywny wizerunek rzeki,
⦁ promocja turystyki i agroturystyki w dorzeczu Orzyca.
⦁ Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
⦁ pomiary jakości wody rzeki i jej dopływów,
⦁ informowanie o wynikach pomiarów jakości wody rzeki i jej dopływów,
⦁ inicjowanie i realizację działań mających na celu poprawę jakości wody rzeki i jej dopływów,
⦁ określenie miejsc w zlewni rzeki, w których dochodzi lub może dochodzić do zanieczyszczenia wody rzeki i jej dopływów odpadami stałymi lub ciekłymi w tym: miejsca spływu deszczówki, miejsca spływu kanalizacji nieoczyszczonej, miejsca gromadzenia śmieci,
⦁ informowanie o miejscach, w których dochodzi do zanieczyszczenia wody rzeki i jej dopływów,
⦁ monitorowanie miejsc, w których dochodzi do zanieczyszczenia rzeki odpadami,
⦁ inicjowanie i realizacja działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia rzeki odpadami, ściekami itp. w tym: wdrożenie procedur czyszczenia miejsc spływu deszczówki, pogłębianie kanałów spływu deszczówki, eliminacja miejsc spływu kanalizacji nieoczyszczonej, likwidacja miejsc i przyczyn gromadzenia śmieci w okolicy rzeki i jej dopływów,
⦁ monitorowanie infrastruktury oraz procedur ochrony środowiska w dorzeczu rzeki,
⦁ reintrodukcję roślin i zwierząt do biocenozy rzeki,
⦁ informowanie o działaniach związanych z poprawą jakości wody w rzece Orzyc oraz poprawą czystości otoczenia rzeki,
⦁ utworzenie mapy doliny rzeki Orzyc z lokalizacją miejsc, w których dochodzi do zanieczyszczenia wody oraz jej otoczenia,
⦁ promowanie rolnictwa ekologicznego w dorzeczu rzeki,
⦁ promowanie bezpiecznego stosowania nawozów sztucznych w dorzeczu rzeki,
⦁ realizację filmu o ochronie środowiska w dolinie Orzyca,
⦁ prezentację filmu o ochronie środowiska w dolinie Orzyca w szkołach w dorzeczu rzeki,
⦁ utworzenie portalu podmiotów świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne w dorzeczu Orzyca,
⦁ promocję portalu podmiotów świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne w dorzeczu Orzyca,
⦁ inicjowanie powstawania nowych podmiotów świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne w dorzeczu Orzyca,
⦁ organizowanie akcji sprzątania rzeki i jej otoczenia,
⦁ organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
⦁ współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
⦁ współpracę z władzami gmin, powiatów i województw leżących w dorzeczu Orzyca,
⦁ występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach ochrony środowiska,
⦁ opiniowanie projektów dotyczących ochrony środowiska i wpływu na środowisko,
⦁ opracowanie i realizację Programu rewitalizacji rzeki,
⦁ inne działania realizujące cele statutowe.
9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
11. Członek ma prawo:
⦁ biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
⦁ korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
⦁ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
⦁ zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
12. Członek obowiązany jest do:
⦁ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
⦁ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,,
⦁ regularnego opłacania składek
13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
⦁ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,
⦁ wykluczenia przez Przedstawiciela
⦁ z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
⦁ z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
⦁ z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
⦁ na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
⦁ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
⦁ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
15. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel.

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
17.1 Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
⦁ ustalanie kierunków działania i rozwoju,
⦁ wybór i odwołanie Przedstawiciela
⦁ przyjmowanie i odwoływanie członków,
⦁ uchwalanie zmian regulaminu,
⦁ podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
⦁ podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
⦁ podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
⦁ podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
⦁ podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
⦁ podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł.

20. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
⦁ reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
⦁ zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
⦁ wykonywanie uchwał Zebrania Członków
⦁ sporządzanie planów pracy i budżetu
⦁ zwoływanie Zebrania Członków

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
⦁ nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
⦁ ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
⦁ zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
⦁ przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
⦁ zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
⦁ składek członkowskich
⦁ dotacji
⦁ darowizn
⦁ zbiórek publicznych
⦁ spadków, zapisów,
⦁ dochodów z majątku stowarzyszenia

26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.