Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO ORZYC

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Orzyc. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem, rzeka Orzyc zwana jest rzeką.
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Maków Mazowiecki.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Cele Stowarzyszenia to:
⦁ poprawa jakości/ czystości wody w rzece Orzyc i jej dopływów,
⦁ poprawa czystości otoczenia rzeki,
⦁ dbanie o ochronę środowiska i pozytywny wizerunek rzeki,
⦁ promocja turystyki i agroturystyki w dorzeczu Orzyca.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
⦁ pomiary jakości wody rzeki i jej dopływów,
⦁ informowanie o wynikach pomiarów jakości wody rzeki i jej dopływów,
⦁ inicjowanie i realizację działań mających na celu poprawę jakości wody rzeki i jej dopływów,
⦁ określenie miejsc w zlewni rzeki, w których dochodzi lub może dochodzić do zanieczyszczenia wody rzeki i jej dopływów odpadami stałymi lub ciekłymi w tym: miejsca spływu deszczówki, miejsca spływu kanalizacji nieoczyszczonej, miejsca gromadzenia śmieci,
⦁ informowanie o miejscach, w których dochodzi do zanieczyszczenia wody rzeki i jej dopływów,
⦁ monitorowanie miejsc, w których dochodzi do zanieczyszczenia rzeki odpadami,
⦁ inicjowanie i realizacja działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia rzeki odpadami, ściekami itp. w tym: wdrożenie procedur czyszczenia miejsc spływu deszczówki, pogłębianie kanałów spływu deszczówki, eliminacja miejsc spływu kanalizacji nieoczyszczonej, likwidacja miejsc i przyczyn gromadzenia śmieci w okolicy rzeki i jej dopływów,
⦁ monitorowanie infrastruktury oraz procedur ochrony środowiska w dorzeczu rzeki,
⦁ reintrodukcję roślin i zwierząt do biocenozy rzeki,
⦁ informowanie o działaniach związanych z poprawą jakości wody w rzece Orzyc oraz poprawą czystości otoczenia rzeki,
⦁ utworzenie mapy doliny rzeki Orzyc z lokalizacją miejsc, w których dochodzi do zanieczyszczenia wody oraz jej otoczenia,
⦁ promowanie rolnictwa ekologicznego w dorzeczu rzeki,
⦁ promowanie bezpiecznego stosowania nawozów sztucznych w dorzeczu rzeki,
⦁ realizację filmu o ochronie środowiska w dolinie Orzyca,
⦁ prezentację filmu o ochronie środowiska w dolinie Orzyca w szkołach w dorzeczu rzeki,
⦁ utworzenie portalu podmiotów świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne w dorzeczu Orzyca,
⦁ promocję portalu podmiotów świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne w dorzeczu Orzyca,
⦁ inicjowanie powstawania nowych podmiotów świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne w dorzeczu Orzyca,
⦁ organizowanie akcji sprzątania rzeki i jej otoczenia,
⦁ organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
⦁ współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
⦁ współpracę z władzami gmin, powiatów i województw leżących w dorzeczu Orzyca,
⦁ występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach ochrony środowiska,
⦁ opiniowanie projektów dotyczących ochrony środowiska i wpływu na środowisko,
⦁ opracowanie i realizację Programu rewitalizacji rzeki,
⦁ inne działania realizujące cele statutowe.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11. Członek ma prawo:
⦁ biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
⦁ korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
⦁ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
⦁ zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

12. Członek obowiązany jest do:
⦁ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
⦁ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,,
⦁ regularnego opłacania składek

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
⦁ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,
⦁ wykluczenia przez Przedstawiciela
⦁ z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
⦁ z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
⦁ z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
⦁ na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
⦁ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
⦁ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:
- Zebranie Członków,
- Przedstawiciel.

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
⦁ ustalanie kierunków działania i rozwoju,
⦁ wybór i odwołanie Przedstawiciela
⦁ przyjmowanie i odwoływanie członków,
⦁ uchwalanie zmian regulaminu,
⦁ podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
⦁ podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
⦁ podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
⦁ podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
⦁ podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
⦁ podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł.

20. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
⦁ reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
⦁ zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
⦁ wykonywanie uchwał Zebrania Członków
⦁ sporządzanie planów pracy i budżetu
⦁ zwoływanie Zebrania Członków

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
⦁ nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
⦁ ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
⦁ zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
⦁ przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
⦁ zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
⦁ składek członkowskich
⦁ dotacji
⦁ darowizn
⦁ zbiórek publicznych
⦁ spadków, zapisów,
⦁ dochodów z majątku stowarzyszenia

26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.